Retirada d’amiant

GPA ofereix, entre altres serveis, la retirada d’amiant o fibrociment (desamiantat).

Què és l’amiant o fibrociment?

És un material resultant de la mescla de ciment amb fibres de asbento (amiant) per aconseguir una major capacitat mecànica. Va tenir gran acolliment al mercat, sobretot en l’època dels anys setanta. A causa de les seves propietats impermeables, la seva facilitat a perforar-se i tallar-se, al seu poc pes i a la seva gran estabilitat química.

El fibrociment amb amiant és un dels materials menys perillosos per la compactació de les fibres d’amiant amb el ciment. Quan aquest tipus de fibrociment està en un bon estat, no és perillós per a la salut. En canvi, quan es trenca o es desgasta es poden alliberar fibres d’amiant a l’entorn, ser respirades i introduir-se al pulmó, amb el risc de produir diverses malalties amb el pas del temps, les més greus de les quals són el càncer de pulmó, l’asbestosi i la mesotelioma (un altre tipus de càncer).

L’amiant és un mineral amb unes notables capacitats d’aïllament tèrmic i una gran resistència química i mecànica, per això, durant un temps es va considerar el material perfecte per a molts usos en la construcció i en la indústria en general. Alguns dels usos més comuns foren: l’aïllament de canonades de vapor, juntes de calderes o vàlvules de canonades de fluids calents, protecció dels perfils d’acer per retardar el possible col·lapse de les estructures en cas d’incendi o el més comú, teulades de fibrociment (ciment amb una càrrega d’amiant, normalment al voltant del 25%).

La producció d’amiant està prohibida des de l’any 2002 i per tant no s’hauria de trobar en obra nova, però l’amiant que es va emprar en el passat encara es troba en molts edificis. Quan es detecta cal establir plans i protocols específics per controlar el seu impacte.

Podem trobar fibrociment amb amiant als objectes següents:

 • Canonades d’alta pressió per a canalitzacions d’aigua
 • Canonades per a baixants d’aigües residuals
 • Dipòsits d’aigua
 • Jardineres
 • Plaques ondulades en cobertes i parets pluvials
 • Plaques planes a parets mitgeres
 • Xemeneies, sortides de fum, etc.

Perillositat del fibrociment

La seva perillositat resideix en quan es fractura per qualsevol motiu, per exemple en un incendi, és llavors quan s’alliberen fibres d’amiant que per la seva baixa densitat queden en suspensió en l’aire i poden penetrar en el sistema respiratori ocasionant greus trastorns.

El fibrociment com a residu perillós està regulat per la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, RD 1627/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut en la construcció, la Llei 22/2011 de 28 de juliol de residus i sòls contaminats. Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer d’eliminació de residus, RD 105/2008 d’1 de febrer que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició i RD 396/2006 de disposicions mínimes de seguretat i salut aplicable als treballs amb el risc d’exposició a l’amiant.

Repercussió en el sector

El cas més freqüent és el de la retirada de les cobertes realitzades amb plaques ondades de fibrociment a causa de la seva afectació per un sinistre (foc o explosió). En els treballs de retirada dels elements danyats ha d’actuar-se:

 • El fibrociment ha de ser retirat abans de qualsevol operació d’enderrocament.
 • El mètode de treball a aplicar tindrà com a principal objectiu evitar l’alliberament de pols amb fibres d’amiant a l’ambient.
 • S’indicarà sempre com es realitzessin els mesuraments previstos per controlar:
 • Eficàcia dels mitjans de protecció col·lectiva.
 • Control una vegada acabats els treballs per evitar exposicions.
 • Seguiment per part de l’empresa responsable del pla de treball i de l’autoritat laboral competent, d’acord amb el Pla aprovat.

Quina és la normativa aplicable?

 • Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
 • REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. (A.XVII (Restricción), Apen.7 (Etiq.))
 • Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
 • Norma UNE 171.370-1: 2014 Amiant. Part 1: Qualificació d’empreses que treballen amb materials amb amiant.
 • Norma UNE 81.752: 2006 Atmosferes en el lloc de treball. Determinació de fibres d’amiant i altres fibres en aire. Mètode del filtre de membrana / microscòpia òptica de contrast de fases.

Com puc rebre més informació?

Contacta’ns a info@gpagestioderesidus.com i resoldrem tots els teus dubtes.

ÚLTIMES ENTRADES

Reciclatge càpsules cafè a les empreses

Reciclatge de càpsules de cafè a les empreses

Moltes empreses disposen de màquines de cafè per a l'ús dels empleats. Les càpsules de cafè s’han…
Veure entrada
Declaració anual d'envasos

Declaració anual d’envasos (DAE)

La declaració anual d'envasos és un dels serveis més habituals que realitzem per als nostres clients, en aquesta època de…
Veure entrada

Subscripció al butlletí

Fields marked with an * are required

Veure més entrades

Veure totes les entrades